Oferta

Pracownia Projektowa PBD „Magbud” opracowuje:

 • projekty budowlano-wykonawcze dróg i ulic,
 • projekty z zakresu inżynierii drogowej, tj. projekty organizacji ruchu drogowego – czasowe i stałe, projekty sygnalizacji świetlnej,
 • projekty obiektów inżynierskich,
 • wykonujemy nadzory autorskie dla naszych opracowań,
 • przygotowujemy materiały wstępne do uzyskania decyzji lokalizacyjnych, a po opracowaniu dokumentacji na życzenie inwestora występujemy o pozwolenie na budowę.

Zakres opracowań projektowych:
Dla naszych opracowania wykonujemy kompleksowo zaczynąjąc od koncepcji i kończąc na projekcie budowlanym i wykonawczym. Projekty opracowujemy w oparciu o wstępne analizy i pomiary oraz ustalenia ze zleceniodawcą i inwestorem. Dla naszej dokumentacji wykonujemy i pozyskujemy również opracowania i dokumentacje towarzyszące, jak:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe i własnościowe terenów opracowań wraz z operatami rozgraniczającymi i materiałami do wykupu i przekazania gruntów,
 • dokumentacje i analizy geotechniczne oraz dla przebudowy dróg istniejących
 • rozpoznanie istniejących konstrukcji dróg,
 • inwentaryzacje istniejącego zadrzewienia i plany wyrębu,
 • projekty oświetlenia dróg i sygnalizacji świetlnej,
 • projekty kanalizacji deszczowej oraz innych rozwiązań odwodnienia,
 • projekty przebudowy kolizji w zakresie sieci sanitarnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych,
 • szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót,
 • dokumentacje przetargowe - przedmiary i kosztorysy.

W procesie projektowania posługujemy się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie dróg. Stosujemy programy: PBM-DROGA i CIVIL 3D, oparty na platformie AUTOCAD i umożliwiający sporządzenie cyfrowego modelu terenu i przestrzenne modelowanie dróg oraz w efekcie końcowym wizualizację i animację.